YERKÖY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
İhale İlanı
T.C.
YERKÖY KAYMAKAMLIĞI
 Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
            Sekili-Süleymanlı köyleri 308 m3, Orhan-Yakuplu köyleri 462 m3 1 nci kat mıcır ve Yerköy-Küçüknefes köyleri 1.568 m3, Kömüşören-Aydıngün 288 m3 2 nci kat mıcır ile Sekili-Süleymanlı köyleri 2.800 m3, Orhan-Yakuplu köyleri 4.200 m3 Kırmataş Temel Malzeme Alım
 işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi (1) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1- İdarenin
   a) Adresi
: Hükümet Konağı YERKÖY/YOZGAT
   b) Telefon ve faks numarası
: 354 5162377 – 354 5162377
   c) Elektronik posta adresi
(varsa)
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
: ----
 
 
 
2- İhale Konusu Malın
  a) Niteliği, türü ve miktarı
Mal Alımı; Mal Alımı, 300 Ton, Toplam Kükürt (kuru bazda) % 0,9 (Max.); Alt Isıl değeri (orijinalde) 6200 Kcal/kg (Min.); Uçucu Madde (kuru bazda) % 12-28 (+1 tolerans); Toplam Nem (orijinalde) % 10 (Max.); Kül (kuru bazda) % 14 (Max.) (+1 tolerans); Şişme endeksi 1 (Max.); Boyut 80mm-150mm (80mm altı ve 150 mm üstü için max. % 10 tolerans) özellikli torbalı parça kömür.
1 nci Kat Asfalt Kaplama (Agrega 25-19 mm’ler arası ebatlarda ggranüler malzeme)    770,00 m3
 
2 nci Kat Asfalt Kaplama (Agrega 19-12 mm’ler arası ebatlarda ggranüler malzeme)  1.856,00 m3
 
Kırmataş Temel Malzeme Alımı 7.000,00 m3
 
 
Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzeme Listesini Ekle
(ilanı Kamu İhale Kurumuna Gönderdikten sonra gözükecektir.)
 
 
 
   b) Teslim yeriyerleri
: Sekili-Süleymanlı köyleri 308 m3, Orhan-Yakuplu köyleri 462 m3 1 nci kat mıcır ve Yerköy-Küçüknefes köyleri 1.568 m3, Kömüşören-Aydıngün 288 m3 2 nci kat mıcır ile Sekili-Süleymanlı köyleri 2.800 m3, Orhan-Yakuplu köyleri 4.200 m3 Kırmataş Temel Malzeme teslim edilecektir.
 
   c) Teslim tarihitarihleri
:Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
   a) Yapılacağı yer
:Hükümet Konağı Kaymakamlık toplantı Salonu Yerköy/YOZGAT
 
   b) Tarihi ve saati
30/05/2018  -  14.00
 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde,  ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
 
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
 
4.2- Teklif toplam bedel üzerinden en ucuz teklif üzerinden değerlendirilecektir.
 
 
 
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale tüm isteklilere açıktır.
           Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini/kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % - oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
           Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
6- İhale dokümanı Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı YERKÖY/YOZGAT adresinde görülebilir ve 300,00,- TL karşılığı aynı adresten  adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
7- Teklifler 30/05/2018, saat 14:00'a kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı YERKÖY/YOZGAT adresine verilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
     Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.     Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler
 
Diğer hususlar:
------

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelere ilişkin olarak, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe uygun olarak İlan Metninin 4.2.2. maddesine aşağıdaki hususlar ilave edilmiştir.

4.2.2.(ilave)=(değişiklik: 22.06.2005-25853 R.G./4.Md.) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa buna eş değer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanısıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir, bu takdirde iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


-Torbalı parça kömür için teklif edilecek kömüre ait, Çevre ve Orman Bakanlığından alınan kontrol belgesini,

- İthal kömür teklif edilmesi durumunda, İthalatın yapıldığı İlin Çevre ve Orman İl Müdürlüklerinden alınmış kömürün Türkiye'de satışında sakınca olmadığına dair satış izin belgesini,

- Teklif edilen torbalı parça kömüre ait 2007 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış analiz raporunun,

   aslı veya noter onaylı suretinin verilmesi. 

- Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda bu iş için hazırlanan ihale dökümanlarındaki hükümler geçerlidir.


Malzeme bedellerinin ödemesi İl Özel İdaresi ve KÖY-DES program ödeneklerin gelmesine müteakip yapılacaktır.

 
 
 
 
 

EK:
 
 
                                                                                                                      Tuncay DURSUN
                                                                                                                           Kaymakam
                                                                                                                        Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
YERKÖY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
İHALE İLANI
 
            Yerköy İlçesi Kayadibi Köyü Kilitli Parke Yapım İşi Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 inci Maddesine Göre, Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Yerköy/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası
:
0 354 516 23 77- 0 354 516 23 77
c) Elektronik Posta Adresi
:
-
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
-www.yerkoy.gov.tr

2-İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Kilitli Parke ve Bordür Yapım İşi
b) Yapılacağı yer
:
Kayadibi Köyü
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Yerköy/YOZGAT
b) Tarihi ve saati
:
30.05.2018     Saat: 15.00

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 
a ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 
1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
 
 
c )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
 
ç )  Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
 
d ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
e ) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) maddelerde yer alan belgelerin ayrı, ayrı sunulması zorunludur.
 
f) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
 
4.2.1. Gerçekleştirilen taahhütler kapsamında sunulacak belgeler;
İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50' sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuatı olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenen yukarıda sayılan bentler kapsamındaki iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
 
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini ayrı, ayrı sağlaması zorunludur.
 
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,  idari şartnamede açıklandığı şekilde standart forma ve durumuna uygun Ortak Durum Belgesinin de iş deneyim belgesi ile birlikte sunulması zorunludur.
 
İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi, tutarının tespiti ile güncellenmesine ilişkin kriterler ve kabul edilecek belgeler ile iş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar idari şartnamede yer almaktadır.
 
4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen; A/V Gurubu işler, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
                                     
4.2.3. Mezuniyet belgeleri/diplomalar:
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
 
5. İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


 
7. İhale dokümanının görülmesi ve alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve CD ortamında 250,00.-TL(Beşyüz Türk Lirası) bedel karşılığı Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Birlik Odası Yerköy/YOZGAT adresinden temin edilebilir.  İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını almaları zorunludur.
 
8. Teklifler, 30/05/2018, saat 15:00'a kadar Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. Hükümet Konağı Birlik Odası Yerköy/YOZGAT adresine elden teslim edilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
13. Teklif kapsamında sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu ekler, taşımaları gereken kriterler ve değerlendirilmeleri ile ilgili diğer hususlar İdari Şartnamede yer almaktadır.
 
 
 
                                                                                                                      Tuncay DURSUN                                                                                                                      Kaymakamı Birlik Başkanı         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İhale İlanı
T.C.
YERKÖY KAYMAKAMLIĞI
 Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
Büyükçalıklı, Beserek, Çakırlar, Çamdibi, Göçerli, Hacılı, Hacıosmanlı, Hacıuşağı, Harkaşan, Karacaağaç, Karaosmanoğlu, Saray, Saray-Melez, Durak-Cakcak, Orhan, Salihli, Susuz, Yukarıeğerci, Yukarıihsangazili ve Yerköy köylerine çocuk oyun parkı malzeme alımı ve montaj işi,  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi (1) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1- İdarenin
   a) Adresi
: Hükümet Konağı YERKÖY/YOZGAT
   b) Telefon ve faks numarası
: 354 5162377 - 354 5162377
   c) Elektronik posta adresi
(varsa)
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
: ----
 
 
 
2- İhale Konusu Malın
  a) Niteliği, türü ve miktarı
Mal Alımı ve Montajı; Mal Alımı, 300 Ton, Toplam Kükürt (kuru bazda) % 0,9 (Max.); Alt Isıl değeri (orijinalde) 6200 Kcal/kg (Min.); Uçucu Madde (kuru bazda) % 12-28 (+1 tolerans); Toplam Nem (orijinalde) % 10 (Max.); Kül (kuru bazda) % 14 (Max.) (+1 tolerans); Şişme endeksi 1 (Max.); Boyut 80mm-150mm (80mm altı ve 150 mm üstü için max. % 10 tolerans) özellikli torbalı parça kömür.  
  Çocuk parkı alanı kurulacak köylere alınacak 20 grup
  Park alanı malzemeleri.
 
 
Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzeme Listesini Ekle
(ilanı Kamu İhale Kurumuna Gönderdikten sonra gözükecektir.)
 
 
 
   b) Teslim yeriyerleri
:Büyükçalıklı, Beserek, Çakırlar, Çamdibi, Göçerli, Hacılı, Hacıosmanlı, Hacıuşağı, Harkaşan, Karacaağaç, Karaosmanoğlu, Saray, Saray-Melez, Durak-Cakcak, Orhan, Salihli, Susuz, Yukarıeğerci, Yukarıihsangazili ve Yerköy köylerine  1’ er grup olarak teslim edilecektir.
   c) Teslim tarihitarihleri
:Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
   a) Yapılacağı yer
:Hükümet Konağı Kaymakamlık toplantı Salonu Yerköy/YOZGAT
 
   b) Tarihi ve saati
: 30/052018 - 14 : 30
 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde,  ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda  alınmış  ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı  olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu  Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu  yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
 
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
 
4.2- Teklif toplam bedel üzerinden en ucuz teklif üzerinden değerlendirilecektir.
 
 
 
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale tüm isteklilere açıktır.
           Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini/kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % - oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
           Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
6- İhale dokümanı Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı YERKÖY/YOZGAT adresinde görülebilir ve 300,00,- TL karşılığı aynı adresten  adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
7- Teklifler 30/05/2018, saat 14:30'a  kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı YERKÖY/YOZGAT adresine verilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
     Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.     Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler
 
Diğer hususlar:

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelere ilişkin olarak, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe uygun olarak İlan Metninin 4.2.2. maddesine aşağıdaki hususlar ilave edilmiştir.

4.2.2.(ilave)=(değişiklik: 22.06.2005-25853 R.G./4.Md.) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa buna eş değer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanısıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir, bu takdirde iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


-Torbalı parça kömür için teklif edilecek kömüre ait, Çevre ve Orman Bakanlığından alınan kontrol belgesini,

- İthal kömür teklif edilmesi durumunda, İthalatın yapıldığı İlin Çevre ve Orman İl Müdürlüklerinden alınmış kömürün Türkiye'de satışında sakınca olmadığına dair satış izin belgesini,

- Teklif edilen torbalı parça kömüre ait 2007 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış analiz raporunun,

   aslı veya noter onaylı suretinin verilmesi. 

- Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda bu iş için hazırlanan ihale dökümanlarındaki hükümler geçerlidir.


           ---Malzeme bedellerinin ödemesi İl Özel İdaresi tarafından gönderilecek ödeneklerin gelmesine müteakip yapılacaktır.
 
 
 

EK:
 
 
                                                                                                                      Tuncay DURSUN
                                                                                                                           Kaymakam
                                                                                                                         Birlik Başkanı