İhale İlanı
T.C.
YERKÖY KAYMAKAMLIĞI
 Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
            Çakırhacılı-Arslanhacılı köyleri 4.800 m3, Hatip-Kömüşören köyleri 9.600 m3 ve Hatip-Küçüknefes köyleri 4.800 m3 Kırmataş Temel Malzeme Alımı ve Hatip-Kömüşören köyleri 1.200 m3, Hatip-Küçüknefes köyleri 600 m3 1 nci kat mıcır ve Küçüknefes-Dereboymul köyleri 300 m3 2 nci kat mıcır alım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi (1) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1- İdarenin
   a) Adresi
: Hükümet Konağı YERKÖY/YOZGAT
   b) Telefon ve faks numarası
: 354 5162377 – 354 5162377
   c) Elektronik posta adresi
(varsa)
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
: ----
 
 
 
2- İhale Konusu Malın
  a) Niteliği, türü ve miktarı
Mal Alımı; Mal Alımı, 300 Ton, Toplam Kükürt (kuru bazda) % 0,9 (Max.); Alt Isıl değeri (orijinalde) 6200 Kcal/kg (Min.); Uçucu Madde (kuru bazda) % 12-28 (+1 tolerans); Toplam Nem (orijinalde) % 10 (Max.); Kül (kuru bazda) % 14 (Max.) (+1 tolerans); Şişme endeksi 1 (Max.); Boyut 80mm-150mm (80mm altı ve 150 mm üstü için max. % 10 tolerans) özellikli torbalı parça kömür.
1 nci Kat Asfalt Kaplama (Agrega 25-19 mm’ler arası ebatlarda ggranüler malzeme)    1.800,00 m3
 
2 nci Kat Asfalt Kaplama (Agrega 19-12 mm’ler arası ebatlarda ggranüler malzeme)  300,00 m3
 
Kırmataş Temel Malzeme Alımı 19.200,00 m3
 
 
Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzeme Listesini Ekle
(ilanı Kamu İhale Kurumuna Gönderdikten sonra gözükecektir.)
 
 
 
   b) Teslim yeriyerleri
: Çakırhacılı-Arslanhacılı köyleri 4.800 m3, Hatip-Kömüşören köyleri 9.600 m3 ve Hatip-Küçüknefes köyleri 4.800 m3 Kırmataş Temel Malzeme, Hatip-Kömüşören köyleri 1.200 m3 ve Hatip-Küçüknefes köyleri 600 m3 1 nci kat mıcır ve Küçüknefes-Dereboymul köyleri 300 m3 2 nci kat mıcır teslim edilecektir.
 
   c) Teslim tarihitarihleri
:Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
   a) Yapılacağı yer
:Hükümet Konağı Kaymakamlık toplantı Salonu Yerköy/YOZGAT
 
   b) Tarihi ve saati
: 17/05/2017 – 10.00
 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde,  ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
 
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
<
 
4.2- Teklif toplam bedel üzerinden en ucuz teklif üzerinden değerlendirilecektir.
 
 
 
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale tüm isteklilere açıktır.
           Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini/kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % - oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
           Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
6- İhale dokümanı Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı YERKÖY/YOZGAT adresinde görülebilir ve 200,00,- TL karşılığı aynı adresten  adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
7- Teklifler 17/05/2017, saat 10:00'a kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı YERKÖY/YOZGAT adresine verilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
     Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.     Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler
 
Diğer hususlar:
------

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelere ilişkin olarak, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe uygun olarak İlan Metninin 4.2.2. maddesine aşağıdaki hususlar ilave edilmiştir.

4.2.2.(ilave)=(değişiklik: 22.06.2005-25853 R.G./4.Md.) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa buna eş değer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanısıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir, bu takdirde iki önceki ve üç önceki yıllara ilişkin belgelerin&nbsp;ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


-Torbalı parça kömür için teklif edilecek kömüre ait, Çevre ve Orman Bakanlığından alınan kontrol belgesini,

- İthal kömür teklif edilmesi durumunda, İthalatın yapıldığı İlin Çevre ve Orman İl Müdürlüklerinden alınmış kömürün Türkiye'de satışında sakınca olmadığına dair satış izin belgesini,

- Teklif edilen torbalı parça kömüre ait 2007 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış analiz raporunun,

&nbsp;&nbsp; aslı veya noter onaylı suretinin verilmesi.&nbsp;

- Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda bu iş için hazırlanan ihale dökümanlarındaki hükümler geçerlidir.


Malzeme bedellerinin ödemesi İl Özel İdaresi ve KÖY-DES program ödeneklerin gelmesine müteakip yapılacaktır.

 
 
 
 
 

EK:
 
 
                                                                                                                      Nevzat ŞENGÖK
                                                                                                                           Kaymakam
                                                                                                                        Birlik Başkanı