İhale İlanı
T.C.
ÇİÇEKDAĞI KAYMAKAMLIĞI
 Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
            Köylere Hizmet Götürme Birliği hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi (1) bendine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
1- İdarenin
   a) Adresi 
: Osman Şevki Mah.Atatürk Cad.Hükümet Konağı                                      Kırşehir-Çiçekdağı
   b) Telefon ve faks numarası
:0386-612-20-06 0386-612-24-04
   c) Elektronik posta adresi
(varsa)
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
: ----
 
 
 
:
2- İhale Konusu Malın
  a) Niteliği, türü ve miktarı
Mal Alımı;  (1 Adet Otomobil)
 
 
Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzeme Listesini Ekle
(ilanı Kamu İhale Kurumuna Gönderdikten sonra gözükecektir.)
 
 
 
   b) Teslim yeriyerleri
: Araç satış yerinden Birlik tarafından teslim alınacaktır.
   c) Teslim tarihitarihleri
:Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 4 (Dört) takvim günüdür.
3- İhalenin
   a) Yapılacağı yer
:Hükümet Konağı Kaymakamlık toplantı Salonu Kırşehir-Çiçekdağı
 
   b) Tarihi ve saati
: 15.09.2017 14.30
 
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde,  ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:4.1.2.3. İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
 
4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 
 
4.2- Teklif toplam bedel üzerinden en ucuz teklif üzerinden değerlendirilecektir.
 
 
 
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhale tüm isteklilere açıktır.
           Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini/kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % - oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
           Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
6- İhale dokümanı Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı KIRŞEHİR/ÇİÇEKDAĞI adresinde görülebilir ve bedelsiz aynı adresten  adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
 
7- Teklifler 15/09/2017, saat 14:30'a kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı KIRŞEHİR/ÇİÇEKDAĞI  adresine verilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
     Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.     Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif verebilirlerveremezler
 
 

EK:
 
 
                                                                                                          Ömer Faruk DUMAN
                                                                                                                  Kaymakam V.
                                                                                                                 Birlik Başkanı