ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
ARAÇ SATIŞ İLANI
Birliğimize ait faal durumda olan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu ile muhammen bedeli yazılı olan aracımız, Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kapalı teklif almak ve akabinde yapılacak açık artırma yoluyla satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Aracın Plakası             Cinsi

Markası

Tipi

Modeli

Aracın Özellikleri

 

Kilometresi

Muhammen Bedeli    

          TL

40 NC 088

Otomobil

Renault Fluence Exp. 1.6 Lüx,

80.3 kw

2010 model

 

-Benzinli

-Manuel  
 vitesli
-Siyah  renkli
 

 

216,997

 

30.000,00 TL (Otuzbin TL)
(KDV Hariç)

 

       1- İhale,  Birlik İhale Komisyonu tarafından  22 / 10 / 2018 Pazartesi günü saat 11:00’de Çiçekdağı Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 
       2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
 
A-GERÇEK KİŞİLERİN:
      a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
    b-Çiçekdağı Ziraat Bankasında bulunan birliğin 33636769-5001 nolu hesabına %3 Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont,
      c-İhale ile ilgili dilekçe,
      ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
     d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
B-TÜZEL KİŞİLERİN :
     a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;                                                                                                         
     b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
     c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
     d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.
    3-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartname ve KDV hariç verdikleri fiyat teklif mektubunun bulunduğu dosyayı ihale saatinden önce Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
    4-Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
    5-Satışı yapılacak araç mesai saatleri arasında Çiçekdağı İlçe Özel İdare Şantiyesinde görülebilir. İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
    6-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliğinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
     7- İhale bedeli KDV hariç olup, ihale bedelinden kaynaklanan KDV, Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır. Aracın devir ve tescil masrafları devir tarihinde ilgili mercilere, ihale alıcısı tarafından nakit olarak ödenecektir.
 
     8- Aracın 11.03.2019 tarihine kadar muayene geçerlilik süresi bulunmaktadır.
    9-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda YERKÖY Mahkemeleri yetkilidir.
      10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
     11-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir. 15.10.2018
       
 
                Burak AKELLER
                  Kaymakam V.
                   Birlik Başkanı